"Tasha" by Trudy Buzdon, BCYA exhibition, September 21, 1984.